فارسی

AFFOH AS

شرکت صادرت و واردات آفوە یک شرکت بین المللی است در مابین اروپا و شرق میانە، کە خدمات خود را در چند راستا ارائە می نماید

تماس باما

Tlf CED: 0047 91911253

Mail: post@affoh.no

 

آدرس پستی

Norway

Brattelia 14

3960 Stathelle